Email : vanchuyensieutruongsieutrong@gmail.com
 Hotline: 0938 032 286
 
Bông tông vận chuyển hàng hóa siêu trường siêu trọng

PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, VẬN CHUYỂN SÀ LAN

  •   06/07/2019 11:59:22 AM
  •   Đã xem: 8481
sà Lan là phương tiện vận tải đường sông cho các công trinh dự án lớn trong nước. Phục vụ vận chuyển các hàng dự án siêu trường siêu trọng mà phương thức vận tải bộ không thể thực hiện được hoặc khó có thể thực hiện.